FANDOM


2012: เจ้าภาพ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่งานวรรณกรรม" 2017: หายตัวในคฤหาสน์วินรี่ขณะทำพิธีกรรมอาถรรพ์

Profile

ผู้มีความคิดประหลาดจนไม่มีใครอยากเป็นเพื่อน แต่เธอเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ เช่น อาเจียนของผู้ป่วยเคยเป็นอาหารอะไรมาก่อน รู้ว่าอาคารแต่ละหลังใช้เหล็กกี่เส้น ปูนกี่ถุง อิฐกี่ก้อน ฯลฯ ทำงานแผนกนิติเวช เป็นผู้ช่วยของฟิลิเซีย หวาดกลัวที่จะเล่าเรื่องก่อนนอนเพราะกลัวฝันถึงมัน เธอมักมีคำพูดติดปากขึ้นต้นว่า "ไม่ช้าไม่นาน..." เป็นคนปากไม่สร้างสรรค์และพูดจาชวนหาเรื่อง
Alice rune